Formandsberetning for perioden 2018-2020 i Dansk Pattedyrforening

Formandsberetning for perioden 2018-2020 i Dansk Pattedyrforening

I modsætning til så mange andre år bliver 2020 nok ikke et man glemmer, men det er nu blevet tid til også at skue lidt længere tilbage for at se på hvad der er sket siden sidste formandsberetning der daterer sig tilbage til februar 2018. 

Det vil være synd at sige af DPF er en stor forening, om end vi dækker et stort tema. Medlemstallet er til at overse med mindre end 50, men vores antal af følgere på Facebook (mere end 1.800) giver håb om, at der stadig er folk, der har fokus på vores kære vilde firbenede medskabninger. På sidste generalforsamling besluttedes det at foreningen skulle revitalisere sig selv. Vi skulle for en periode have fokus på det rent faglige, og tillade os at sløjfe den dårlige samvittighed over ikke at løfte arrangementkalenderen. Det blev til 2 år med business as usual (2018-2019), hvorefter Vores Natur år i 2020 gav et helt andet liv, ikke mindst grundet muligheden for at modtage fondstøtte til indkøb af materiale til aktiviteter. Covid-19 situationen har gjort os alle dus med Zoom møder, hvilket er godt for tidsforbruget, økonomien og miljøet . Bestyrelsen har forsøgt at lægge sig i selen og skrue op for antallet af korte (!) møder, med en hyppighed, der gør det mindre problematisk skulle man misse et møde. 

 Foreningens primære arbejde i de forgangne 3 år har drejet sig om sagsbehandling og høringssvar. 

2018:

 • Internationalt:
  • Bestyrelsesmedlem Thomas Secher Jensen varetager DPFs synlighed i det europæiske pattedyratlas, hvortil foreningens formand er ansvarlig for indraportering af de nationale hasselmusdata 
  • Thomas BB har kontakten til European Mammal Conservation Network 
  • DPFs formand (Thomas B. Berg) og kasserer (Lene B. Sanderhoff) var de nationale repræsentanter ved en international hasselmus workshop afholdt på øen Vilm, Nordtyskland, hvor emnet var udveksling af erfaringer med overvågning, metoder og dataanalyse. Deltagerne var begrænset til landene omkring Østersøen
 • Råd:
  • DPF indgår i brugerpanelet omkring arbejdet med den nye nationale artsprotal www.arter.dk
  • Det Grønne Kontakt udvalg v/Charlotte Moshøj 
 • Høringssvar mv.:
  • Lov om projektering og anlæg af vildthegn langs den dansk-tyske landegrænse
  • Bekendtgørelse om jagttid på visse pattedyr og fugle mv. 
  • Bekendtgørelse om jagt og regulering ved brug af rovfugle 
  • Grønne organisationer siger nej til svækkelse af fredninger 
  • Ændring af ”Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt” 
  • Pressemeddelse vedr. det første dokumenterede drab på ulv i Danmark 
 • Årsmødet blev afholdt 13. april 2018 

2019:

 • Internationalt:
  • Lene B. sanderhoff deltog for DPF i det første møde i Brüsel, der stiftede European Mammal Conservation Network. DPF blev herefter medlem af ”European Mammal Conservation Network” og er medunderskriver af et brev til EU kommisionens Executive Vice‐President Frans Timmermans vedr. European mammals in the European Green Deal, afsendt i 2020
 • Råd:
  • Det Grønne Kontakt udvalg v/Charlotte Moshøj 
  • Det rådgivende udvalg for Danmarks Naturfond v/Charlotte Moshøj 
  • Thomas BB deltager i årets møder i brugergruppen omkring Artsportalen (Arter.dk) 
 • Høringssvar mv.:
  • Finanslovsaftalen om flere midler til mere urørt statsskov velkommen 
  • Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark 
  • Bekendtgørelse om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handel hermed (Washingtonkonventionen/CITES) 

2020: 

 • Fondsbevilling:
  • I forbindelse med Vores Natur modtog DPF fondsbevillinger på små 100.000 til indkøb af udstyr til flagermus- og gnaverture
 • Ture:
  • I perioden juli-oktober afholdt foreningen 4 smågnaverture fordelt på Amager, Svanninge Bjerge og Mols Bjerge og 3 flagermusture i København, og Odense. Med det nye udstyr og den positive modtagelse, som de ca. 75 deltagere tydeligt gav udtryk for, vil foreningen i 2021 arrangere nye ture
 • Konference:
  • DPFs og hele Danmarks pindsvineekspert Sophie Lund Rasmussen planlagde og arrangerede den første internationale pindsvineplejerkonference, som blev afholdt 19.-20. september på Legoland Hotel & Konference i Billund (www.hedgehogconference.com), med 70 deltagere fra 12 europæiske lande, samt 300 online deltagere, der fulgte med i foredragene, som blev streamet
 • Foredrag:
  • Thomas BB gav foredrag om hasselmus, og Sophie Lund Rasmussen fortalte om pindsvin, ved Statens Naturhistoriske Museums foredragsrække ”Vin & Videnskab”: Danmarks vilde pattedyr – med forskerne i felten
 • Råd:
  • Brugergruppen omkring Artsportalen færdiggør sit arbejde og Beta-versionen af Arter.dk ser dagens lys. Thomas BB og Charlotte Moshøj repræsenterer herefter DPF i Artsrådet for Arter.dk 
  • Det Grønne Kontakt udvalg v/Charlotte Moshøj 
 • Hjemmeside:
  • Charlotte har kontakten til Networkmedia som designer vores nye hjemmeside der går i luften i september 2021. 
  • Det er foreningens ambition, at der med jævne mellemrum lægges en formidlingsartikel om ny forskning i danske pattedyr op på hjemmesiden, skrevet af forskerne selv
 • Høringssvar mv.:
  • Fælles DGK-notat, i forbindelse med høringsprocessen efter Naturstyrelsens udkast til servicetjekket. 
  • DPF er medunderskriver af indlæg om Sprøjteforbud på §3 er håndsrækning til den trængte natur, forfattet af de grønne organisationer. 
  • Thomas BB skriver Kronik i Politiken 25. november:” Mennesket er en invasiv art” 
Dansk Pattedyrforenings nye hjemmeside

Bestyrelsen er spredt ud over landet med én person i henholdsvis København, Veksø, Taastrup/Oxford, Mørke, to i Århus, og tre i Svendborg. Dette har gjort det omstændeligt at samles mere end fire personer bare to gange om året, hvorfor Zoom-møder er blevet den primære mødeform. Vi har delt opgaverne mellem os: 

 • Formandskab – Thomas Bjørneboe Berg 
 • Kasserer – Lene B. Sanderhoff 
 • Hjemmesidegruppe – Charlotte Moshøj, Sophie Lund Rasmussen, Trine Lee Wincentz Jensen og Thomas BB 
 • Det Grønne Kontaktudvalg – Charlotte 
 • Det rådgivende udvalg for Danmarks Naturfond – Charlotte 
 • Artsrådet for Arter.dk – Thomas BB 
 • Europæiske Pattedyratlas: Thomas Secher Jensen 
 • European Mammal Conservation Network – Thomas BB 
 • Høringssvar – alle 
 • Pindsvin – Sophie 
 • Hasselmus – Thomas BB og Lene 
 • Flagermus – her trækker bestyrelsen på tildligere bestyrelsesmedlemmer: Hans Baagøe og Julie Dahl Møller. 
 • Øvrige pattedyr – alle. 
 • PR – Trine Lee Wincentz Jensen 

Grundet de restriktioner pandemien medfører, har vi besluttet af udskyde afholdelsen af årsmødet og generalforsamlingen for 2021 til efteråret, den 6. november 2021.

Med venlig hilsen 

Thomas Bjørneboe Berg 

Formand for Dansk Pattedyrforening 

Dansk Pattedyrforenings nye flagermusdetektorer vækker begejstring. Fotograf: Kristian Mandrup Poulsen.

Formandsberetning for perioden 2018-2020 i Dansk Pattedyrforening

Scroll to Top