Om Dansk Pattedyrforening

Dansk Pattedyrforenings bestyrelse, består af følgende medlemmer

Thomas Bjørneboe Berg

Formand & Bestyrelsesmedlem DPF

DPF Repræsentant i Interessentgruppen for Arter.dk

Seniorforsker, Naturama

Sophie Lund Rasmussen

Kasserer & Bestyrelsesmedlem DPF

Biolog, ph.d. og pindsvineforsker ved Wildlife Conservation Research Unit (WildCRU), Oxford Universitet

Charlotte Moshøj

Naturpolitisk Repræsentant & Bestyrelsesmedlem DPF

Repræsentant i Det Grønne Kontaktudvalg (DGK) for DPF

DGK Repræsentant i Den Danske Naturfonds Rådgivende udvalg

DGK Repræsentant i Miljøministeriets Interessentgruppe for Urørt Skov

Biolog, ph.d.

Daniel Klingberg Johansson

Bestyrelsesmedlem DPF

Biolog og kurator, Statens Naturhistoriske Museum

  Trine-Lee Wincentz Jensen

  PR-repræsentant & Bestyrelsesmedlem i DPF

  Biolog Syddjurs Kommune

   Thomas Secher Jensen

   Bestyrelsesmedlem DPF
   DPF-repræsentant i samarbejdet om det Europæiske Pattedyratlas

   Seniorforsker emeritus, Naturhistorisk Museum, Århus

   Bettina Schrøder

   Bestyrelsesmedlem DPF

   Biologistuderende på Københavns Universitet

   Stine Keibel Blom

   Bestyrelsesmedlem DPF

   Biologistuderende på Københavns Universitet

   Kristian Mandrup Poulsen

   Revisor

   Signe Brinkløv

   Revisorsuppleant

   Udover den valgte bestyrelse, er følgende personer tilknyttet foreningen:

   Julie Dahl Møller

   - som ekspert på birkemus (og flagermus).

   Hans Baagøe

   - som ekspert på flagermus

   Lokalafdelinger:

   Dansk Pattedyrforening har i 2018 oprettet to lokalafdelinger med adresse på to Naturhistoriske Museer:

   København

   Statens Naturhistoriske Museum

   Svendborg

   Naturama

   Dansk Pattedyrforening er repræsenteret i følgende udvalg:

   Det Grønne Kontaktudvalg

   Den Danske Naturfonds Rådgivende Udvalg

   Artsrådet (for Arter.dk) 

   Miljøministeriets interresentgruppe for urørt skov

   Miljøministeriets rådgivende gruppe for strategi for rødlistede og truede arter 

   Det grønne kontaktudvalg (DGK)

   Det Grønne Kontaktudvalg (DGK) er et forum for frivillige grønne organisationer, hvor man holder hinanden informeret om de enkelte foreningers tiltag organisationsmæssigt og på den politiske front. På den måde kan fælles indsatser koordineres. DGK optræder også af og til samlet over for politikere og pressen, via høringssvar, pressemeddelelser såvel som et årligt møde med miljøministeren og fødevareministeren.

   Det Grønne kontaktudvalg primære formål er at fremme natur og miljøbeskyttelsen gennem samarbejde mellem medlemsorganisationerne. Det Grønne kontaktudvalg vælger for to-årige perioder en formand og en sekretariatsfunktion. Beslutninger træffes i konsensus, således at hver organisation kan beslutte at deltage i eller stå uden for fælles aktiviteter. Organisationer som ikke opfylder bestemmelserne for medlemskab, kan indbydes som observatører.

   Fra Dansk Pattedyrforenings bestyrelse sidder Charlotte Moshøj og Birgitte Heje Larsen i Det Grønne Kontaktudvalg.

   Nuværende medlemsorganisationer

   Biologforbundet Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Botanisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Pattedyrforening, Dyrenes Beskyttelse, Entomologisk forening, Forening til svampekundskabens fremme, Geografforbundet, Greenpeace-Danmark, Naturhistorisk forening for Bornholm, Naturhistorisk forening for Fyn, Naturhistorisk forening for Jylland, Naturhistorisk forening for Lolland Falster, Natur og Ungdom, Regnskovsgruppen Nepenthes, WWF verdensnaturfonden.

   Observatører

   Friluftsrådet

   Nyheder fra Det grønne kontaktudvalg

   Foreningens historie

   Dansk Pattedyrforeningen blev dannet ved en stiftende generalforsamling den 21. maj 1991 afholdt i Auditorium A, Institut for Populationsbiologi, Universitetsparken 15, 2100 København Ø.

   Foreningen blev startet efter et vellykket pattedyrmøde i 1989, som blev gennemført på helt frivillig basis af en række pattedyrfolk, som gik sammen om opgaven. På dette møde var der interesse for en forening, der kunne sikre, at pattedyrmøder kunne afholdes med jævne mellemrum. Efter stiftelsen blev det næste pattedyrmøde afholdt i 1992 og naturligvis helt i foreningens rammer.

   Foreningens første bestyrelse bestod af:

   Hans Baagøe (formand)

   Jens Lodal (kasserer)

   Lars Thomas (redaktør)

   Aksel Bo Madsen (sekretær)

   Tove Hatting (sekretær)

   Foreningens siddende bestyrelse bliver valgt på generalforsamlingen ved pattedyrmødet som afholdes hvert andet år.

   Formål

   Dansk Pattedyrforening har til formål at fremme interessen for pattedyr, samt at forbedre disses levevilkår i Danmark. Dansk Pattedyrforening søger gennem nyhedsbreve, ekskursioner og foredrag at skabe øget kontakt mellem pattedyrinteresserede, og at stimulere forskningen i pattedyr.

   Hvert andet år afholder Dansk Pattedyrforening desuden et større årsmøde, hvor foreningens medlemmer præsenterer og diskuterer de nyeste resultater indenfor pattedyrverdenen.

   Dansk Pattedyrforening tegnes af en bestyrelse, som vælges af foreningens medlemmer på årsmødets generalforsamling.

   Dansk Pattedyrforening er repræsenteret i Det Grønne Kontaktudvalg (DGK), som er et uformelt kontaktorgan mellem interesseorganisationer, som arbejder med natur- og miljøbeskyttelse. Læs mere om foreningens arbejde i DGK her.

   Ønsker du at blive medlem af DPF kan du udfylde formularen her.

   Høringssvar

   Nationalparker

   Dansk Pattedyrforenings holdninger til nationalparker i Danmark

   Dansk Pattedyrforening mener, at:

   1. Al Danmarks natur skal opfattes som værdifuld og bevaringsværdig.
   2. Nationalparker bør udpeges som kerneområder i større naturområder og ligeledes fungere som korridorer mellem disse.
   3. Danmarks eksisterende natur først og fremmest skal beskyttes med udgangspunkt i de hjemmehørende danske pattedyr og deres økologiske behov.
   4. Naturens egen-dynamik bør være den drivende kraft for at opnå en afvekslende natur, efter ikke hjemhørende arter som udgangspunkt er fjernet.
   5. Nationalparkerne så vidt muligt skal kunne hvile i sig selv uden menneskelig forvaltning.
   6. Eventuel naturpleje bør ske med de allerede eksisterende planteæderbestande (hjortevildt) og de domesticerede drøvtyggere, som hidtil har skabt bl.a. eng- og hedearealer i Danmark.
   7. Genudsættelse af vildsvin i naturskove vil kunne bidrage til en nødvendig bearbejdning af jorden, og indførelse af nye arter af store græsædere (eksempelvis elge og bison) kan ske når det  fagligt vurderes at være en biologisk nødvendighed.  Al udsætning skal ske i overensstemmelse med Bernkonventionen.
   8. Nationalparkerne skal først og fremmest gavne naturen og biodiversiteten, frem for friluftslivet.
   9. Hele beslutningsprocessen om nationalparker skal overholde de internationale konventioner som gælder på området:
    • IUCNs retningslinier for nationalparker
    • Biodiversitetskonventionen
    • Bern-konventionen
    • Bonn-konventionen
    • Ramsar-konventionen
    • EFs habitatdirektiv
    • EFs fuglebeskyttelsesdirektiv

   Pressemeddelelser fra Dansk Pattedyrforening

   Rapporter

   Stor rapport om Havets Natur

   29. oktober 2012

   Dansk Pattedyrforening har i samarbejde med 15 andre organisationer i det grønne kontaktudvalg forfattet
   rapporten ” Havets Natur – Et oplæg til handleplan for Danmarks marine biodiversitet”. I rapporten opstiller organisationerne i det Grønne Kontaktudvalg en række anbefalinger. Den samlede rapport med anbefalinger kan ses her.

   Dansk Pattedyrforening har udarbejdet en  sammenfatning af rapporten med særligt fokus på de marine pattedyr. Læs den her.

   Biodiversiteten i den danske natur er hårdt presset

   De 18 natur- og miljøorganisationer i Det Grønne Kontaktudvalg  har udgivet en veldokumenteret rapport, som peger på en række  konkrete beslutninger, som landets politikere bør tage, hvis  mangfoldigheden blandt danske dyre- og plantearter skal sikres. Læs rapporten her.

    

   Det Grønne Kontaktudvalg udgiver Danmarks Natur 2010

   14 grønne organisationer har i rapporten givet deres bidrag til et overblik over status for den daske natur i 2010.  2010 er af FN udnævnt som biodiversitetsår. Danmark er i kraft Biodiversitetskonventionen forpligtet til at standes nedgangen  i biodiversitet skulle standes inden 2010. Dansk Pattedyr har i samarbejde med Dansk Havpattedyrforening forfattet rapportens afsnit om pattedyr. Se rapporten her.

    

   Udvalg

   Videnskabeligt udvalg

   Dansk Pattedyrforening har et videnskabeligt udvalg, som er et fagkyndigt udvalg bestående af etablerede pattedyrforskere. Det videnskabelige udvalg kan konsulteres af bestyrelsen i konkrete sager.

    

   Vedtægter

   Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

   1. Navn og hjemsted

   Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Pattedyrforening, forkortet DPF. Foreningens engelske navn er Danish Mammal Society.
   Stk. 2. Foreningens hjemsted er København.

   Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

   2. Formål

   Stk. 1. Foreningens formål er at fremme interessen for pattedyr, udbrede kendskabet til dem og tage alle sådanne initiativer, som bestyrelsen mener nødvendige, for at forbedre deres levevilkår i Danmark. Dette søges opnået ved bl.a.:

   a) mindst hvert tredje år at afholde Pattedyrmøde, hvor der orienteres om de nyeste resultater inden for dansk pattedyrforskning
   b) afholdelse af ekskursioner
   c) at skabe øget kontakt mellem pattedyrinteresserede
   d) at stimulere pattedyrforskningen
   e) opretholdelse af en hjemmeside
   f) at udgive nyhedsbreve

   Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

   3. Medlemmer

   Stk. 1. Som medlemmer optages alle med interesse for pattedyr og som har lyst til at arbejde for foreningens formål.
   Stk. 2. Medlemmer betaler et af bestyrelsen fastsat årligt kontingent, der maksimalt kan være af en bestemt størrelse, som fastsættes af generalforsamlingen.

   Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

   4. Generalforsamlingen

   Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
   Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i forbindelse med Pattedyrmødet.
   Stk. 3. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 1 måneds varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne og angivelse af foreløbig dagsorden.
   Stk. 4. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Der kan stemmes ved fuldmagt.
   Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Fastsættelse af maksimumbeløb for årskontingent 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse. Genvalg kan finde sted. 8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. 9. Eventuelt
   Stk. 6. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
   Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
   Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

   Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

   5. Ekstraordinær generalforsamling

   Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
   Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

   Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

   6. Foreningens daglige ledelse

   Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af mindst 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen frem til næste generalforsamling, dog maksimalt for en 3-årig periode.
   Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
   Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, kasserer, sekretær og web-redaktør. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
   Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.
   Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
   Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsesbeslutninger kræver simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
   Stk. 7. Af bestyrelsesmøderne udarbejdes et beslutningsreferat, der godkendes ved det efterfølgende bestyrelsesmøde.
   Stk. 8. Formanden - og i dennes fravær sekretæren - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

   Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

   7. Økonomi, regnskab og revision

   Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
   Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for regnskab.
   Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
   Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

   Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

   8. Tegningsregler og hæftelse

   Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden, sekretæren eller kassereren. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
   Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

   Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

   9. Vedtægtsændringer

   Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
   Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

   Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

   10. Opløsning

   Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
   Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

   Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

   11. Datering

   Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 21. maj 1991 og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2004.

   Scroll to Top